2000 volume energy saving gold ore slurry mixer tank